×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: SQL
Posted by: Thái Dương
Added: Aug 10, 2019 3:46 PM
Views: 3996
Tags: no tags
 1. USE master
 2. GO
 3. DROP DATABASE QLTV_PRO104
 4. GO
 5. CREATE DATABASE QLTV_PRO104
 6. GO
 7. USE QLTV_PRO104
 8. GO
 9.  
 10. CREATE TABLE ChuDe(
 11. MaCD INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 12. TenCD nvarchar(80) NOT NULL,
 13. )
 14. GO
 15.  
 16. CREATE TABLE NhaXuatBan(
 17.     MaNXB INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 18.     TenNXB nvarchar(80) UNIQUE NOT NULL,
 19.     SDT VARCHAR(15) NOT NULL,
 20.     DiaChi NVARCHAR(100) NOT NULL
 21. )
 22. GO
 23.  
 24. CREATE TABLE TacGia(
 25. MaTG INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 26. TenTG NVARCHAR(80) NOT NULL,
 27. GioiTinh BIT DEFAULT 0,
 28. NgaySinh DATE NOT NULL,
 29. )
 30. GO
 31.  
 32. CREATE TABLE Sach(
 33. MaSach INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 34. TieuDe nvarchar(80) NOT NULL,
 35. TacGia VARCHAR(80) NOT NULL ,
 36. MaNXB INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES NhaXuatBan(MaNXB),
 37. NamXB INT NOT NULL,
 38. MaCD INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES ChuDe(MaCD),
 39. NgonNgu nvarchar(40) NOT NULL,
 40. SoTrang INT NOT NULL,
 41. SoLuong INT NOT NULL,
 42. GiaTien INT NOT NULL,
 43. )
 44. GO
 45.  
 46.  
 47. CREATE TABLE NhanVien(
 48. MaNV INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 49. TenNV nvarchar(80) NOT NULL,
 50. ChucVu bit DEFAULT 0,
 51. TaiKhoan VARCHAR(40) NOT NULL,
 52. MatKhau VARCHAR(30) NOT NULL,
 53. )
 54. GO  
 55.  
 56. ----------------------- Thêm Dữ Liệu ------------------------------
 57.  
 58. SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TacGia] OFF
 59. GO
 60.  
 61. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Benjamin Zander',1,'12/09/1998')
 62. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Bennie Bough',1,'12/09/1998')
 63. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Carol Kline',1,'12/09/1998')
 64. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Daniel Shpiro',1,'12/09/1998')
 65. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'David Heinemeier Hansson',1,'12/09/1998')
 66. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Diane V. Cirinclone',1,'12/09/1998')
 67. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Fernando Trias De Bes',1,'12/09/1998')
 68. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Gale Muller',1,'12/09/1998')
 69. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Greg Hicks',1,'12/09/1998')
 70. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Hạ Dịch Ân',1,'12/09/1998')
 71. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Harvey McKinnon',1,'12/09/1998')
 72. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Hoàng Minh dịch',1,'12/09/1998')
 73. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Jasminka Petrovic',1,'12/09/1998')
 74. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Jim Harter',1,'12/09/1998')
 75. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Kent Healy',1,'12/09/1998')
 76. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Linda Francis',1,'12/09/1998')
 77. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Lothar J. Seiwert',1,'12/09/1998')
 78. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Mark Victor Hansen',1,'12/09/1998')
 79. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Nguyá»…n Duy Cần',1,'12/09/1998')
 80. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Paustovsky',1,'12/09/1998')
 81. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Phùng Chấn Dá»±c',1,'12/09/1998')
 82. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'S. Truett Cathy',1,'12/09/1998')
 83. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Steve Rivkin',1,'12/09/1998')
 84. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'TrÆ°Æ¡ng Thị Lan Anh',1,'12/09/1998')
 85. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Ubee Hoàng',1,'12/09/1998')
 86. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Werner Tiki Kustenmacher',1,'12/09/1998')
 87. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Wilhelm Grimm',1,'12/09/1998')
 88. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Ajahn Brahm',1,'12/09/1998')
 89. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Alex Rovira',1,'12/09/1998')
 90. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Alexander Grin',1,'12/09/1998')
 91. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Alexandre Dumas',1,'12/09/1998')
 92. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Anh Ä?ức',1,'12/09/1998')
 93. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Azim Jamal',1,'12/09/1998')
 94. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Ben Renshaw',1,'12/09/1998')
 95. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Boris Pasternak',1,'12/09/1998')
 96. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Carol Kinsey Goman',1,'12/09/1998')
 97. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Cecelia Ahern',1,'12/09/1998')
 98. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Charles Dickens',1,'12/09/1998')
 99. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Dale Carnegie',1,'12/09/1998')
 100. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Ä?ặng Huỳnh Mai Anh',1,'12/09/1998')
 101. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Daniel Defoe',1,'12/09/1998')
 102. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Daniel Gottlieb',1,'12/09/1998')
 103. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'David Niven',1,'12/09/1998')
 104. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Dick Lyles',1,'12/09/1998')
 105. INSERT INTO TacGia  VALUES (N'Ä?oàn Giá»?i',1,'12/09/1998')
 106.  
 107. GO
 108.  
 109. SET IDENTITY_INSERT [dbo].[ChuDe] OFF
 110. GO
 111.  
 112. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Phổ Thông')
 113. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Giáo Trình')
 114. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Há»?c Tập')
 115. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Tham Khảo')
 116. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Bổ Trợ')
 117. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Giải Trí')
 118. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Công Nghệ Thông Tin')
 119. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Ä?ồ Há»?a')
 120. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Lập Trình')
 121. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Khách Sạn Du Lịch')
 122. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'kinh Tế')
 123. INSERT INTO ChuDe  VALUES (N'Ngoại Ngữ')
 124. GO
 125.  
 126. SET IDENTITY_INSERT [dbo].[NhaXuatBan] OFF
 127. GO
 128.  
 129. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Văn Hóa','0912345678',N'Hà Nội')
 130. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Văn NGhệ','0912345679',N'Hà Nội')
 131. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Thông tin truy�n thông','0912345677',N'Thái Bình')
 132. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Lao Ä‘á»™ng','0912345676',N'SÆ¡n La')
 133. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Công thÆ°Æ¡ng','0912345675',N'Ä?iện Biên')
 134. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Thanh niên','0912345674',N'Hà Nội')
 135. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Tổng hợp TP.HCM','0912345673',N'Hà Nội')
 136. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Tuổi trẻ','0912345672',N'Hà Nội')
 137. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Phụ nữ','0912345671',N'Hà Nội')
 138. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Tri thức','0912345670',N'Hà Nội')
 139. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Thế giới','0912345661',N'Hà Nội')
 140. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Kim Ä?ồng','0912345662',N'Hà Ná»™i')
 141. INSERT INTO NhaXuatBan VALUES (N'Hồng Ä?ức','0912345663',N'Hà Ná»™i')
 142. GO
 143.  
 144. SET IDENTITY_INSERT [dbo].[NhanVien] OFF
 145. GO
 146.  
 147. INSERT INTO NhanVien VALUES (N'Nguyễn Tiến Thành',1,'ThanhNT','123456')
 148. INSERT INTO NhanVien VALUES (N'Vũ Tiến Trung',0,'NV00002','123456')
 149. INSERT INTO NhanVien VALUES (N'Dương Hồng Thái',0,'NV00003','123456')
 150. INSERT INTO NhanVien VALUES (N'Kiá»?u Ä?ức Quyết',0,'NV00004','123456')
 151. GO
 152.  
 153. SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Sach] OFF
 154. GO
 155.  
 156. INSERT INTO Sach  VALUES (N'AQ Chỉ số vượt khó','1','1','2000','2',N'Tiếng Anh',600,250,300000000)
 157. INSERT INTO Sach  VALUES (N'Ai hiểu khách hàng ngÆ°á»?i đó bán được hàng','2','2','2000','3',N'Tiếng Anh',600,250,300000)
 158. INSERT INTO Sach  VALUES (N'Bài há»?c vô giá từ những Ä‘iá»?u bình dị','3','3','2000','1',N'Tiếng Anh',600,250,300000)
 159. INSERT INTO Sach  VALUES (N'Bí mật hành trình tình yêu','4','4','2000','5',N'Tiếng Anh',600,250,300000)
 160. INSERT INTO Sach  VALUES (N'Bí mật ngôn ngữ cÆ¡ thể','5','5','2000','2',N'Tiếng Anh',600,250,300000)
 161. INSERT INTO Sach  VALUES (N'Bí mật tình yêu Tập 1','7','6','2000','1',N'Tiếng Anh',600,250,300000)
 162. GO
 163.  
 164. INSERT INTO sach VALUES
 165. (N'Ngồi khóc trên cây','1, 2, 5, 7, 10','1','2000','1',N'Tiếng Việt',600,250,300000000),
 166. (N'Bảy bước đến mùa hè','3, 2','1','2000','3',N'Tiếng Việt',600,250,300000000),
 167. (N'Ngày xưa có 1 truyện tình','7, 2, 8, 9','4','2000','4',N'Tiếng Việt',600,250,300000000),
 168. (N'Mắt biếc','2, 7, 5','7','2000','2',N'Tiếng Việt',600,250,300000000),
 169. (N'Hạt giống tâm hồn','3, 2, 11','8','2000','1',N'Tiếng Việt',600,250,300000000),
 170. (N'Cuộc sống rất giống cuộc đ�i','4, 2, 12','2','2000','1',N'Tiếng Việt',600,250,300000000),
 171. (N'Tấm vải đ�','11, 12, 15','5','2000','3',N'Tiếng Việt',600,250,300000000)
 172. GO
 173.  
 174. CREATE FUNCTION fn_loang_ngoang_vl(@tacgia nvarchar(80))
 175. RETURNS nvarchar(300)
 176. AS BEGIN
 177.         DECLARE @x nvarchar(MAX)
 178.         SET @x = ''
 179.  
 180.         DECLARE @ma INT
 181.         DECLARE @tentg nvarchar(MAX)
 182.  
 183.         while charindex(',', @tacgia) != 0
 184.                 BEGIN
 185.                         SET @ma = SUBSTRING(@tacgia, 0, charindex(',', @tacgia))
 186.        
 187.                         SET @tacgia = ltrim(RTRIM(SUBSTRING(@tacgia, charindex(',', @tacgia) + 1, len(@tacgia))))
 188.  
 189.                         SET @tentg = (SELECT TenTG FROM tacgia WHERE matg = @ma)
 190.  
 191.                         SET @x += @tentg + ', '
 192.                 END
 193.  
 194.         SET @tentg = (SELECT TenTG FROM tacgia WHERE matg = @tacgia)
 195.         SET @x += @tentg
 196.        
 197.         RETURN (SELECT @x)
 198. END
 199. GO
 200.  
 201. CREATE proc sp_thong_ke_sach_theo_chu_de
 202. AS BEGIN
 203.         SELECT TenCD,
 204.                 COUNT(sach.macd) 'so luong sach'
 205.         FROM sach
 206.         INNER JOIN chude ON ChuDe.MaCD = sach.MaCD
 207.         GROUP BY sach.macd, TenCD
 208. END
 209. GO
 210.  
 211. CREATE proc sp_thong_ke_sach_theo_nxb
 212. AS BEGIN
 213.         SELECT Tennxb,
 214.                 COUNT(sach.manxb) 'so luong sach'
 215.         FROM sach
 216.         INNER JOIN NhaXuatBan ON NhaXuatBan.MaNXB = sach.Manxb
 217.         GROUP BY sach.manxb, Tennxb
 218. END
 219. GO
 220.  
 221. CREATE proc sp_thong_ke_sach_theo_tac_gia
 222. AS BEGIN
 223.         SELECT tentg,
 224.                 (
 225.                         SELECT COUNT(masach)
 226.                         FROM sach
 227.                         WHERE masach IN (
 228.                                 SELECT dbo.fn_thong_ke_tac_gia(tentg, tacgia, masach)
 229.                                 FROM sach
 230.                         )
 231.                 )
 232.         FROM TacGia
 233. END
 234. GO
 235.  
 236. CREATE proc sp_thong_ke_sach_theo_ngon_ngu
 237. AS BEGIN
 238.         SELECT ngonngu, COUNT(masach) FROM sach
 239.         WHERE ngonngu IN (SELECT ngonngu FROM sach)
 240.         GROUP BY ngonngu
 241. END
 242. GO
 243.  
 244. CREATE FUNCTION fn_thong_ke_tac_gia (
 245.         @tentg nvarchar(80),
 246.         @a VARCHAR(MAX),
 247.         @masach INT
 248. )
 249. RETURNS INT
 250. AS BEGIN
 251.         DECLARE @matg INT
 252.         SET @matg = (SELECT matg FROM tacgia WHERE tentg = @tentg)
 253.  
 254.         DECLARE @b INT
 255.  
 256.         while charindex(',', @a) != 0
 257.             BEGIN
 258.                 SET @b = ltrim(rtrim(SUBSTRING(@a, 0, charindex(',', @a))))
 259.                 SET @a = ltrim(rtrim(SUBSTRING(@a, charindex(',', @a) + 1, len(@a))))
 260.                 IF @b = @matg
 261.                     BEGIN
 262.                             RETURN (SELECT @masach)
 263.                             break
 264.                     END
 265.             END
 266.  
 267.         IF ltrim(rtrim(@a)) = @matg
 268.                 BEGIN
 269.                         RETURN (SELECT @masach)
 270.                 END
 271.  
 272.         RETURN NULL
 273. END
 274. GO
 275.  
 276.  
 277.  
 278.  
 279.  
 280. SELECT * FROM nhanvien
 281.