×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: May 2, 2016 8:46 PM
Modified: May 14, 2016 11:13 AM
Views: 2236
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #define LICZBA 3
 5. typedef struct{
 6.     char nazwisko[20];
 7.     int kierunkowy;
 8.     char numer[9];
 9.     }ksiazka;
 10. void wezDane(ksiazka dane[], int i);
 11. void wyswietlDane(ksiazka dane[],int max);
 12. void zapiszNaDysku(ksiazka dane[],char *gdzie,int max);
 13. void main()
 14. {
 15.    ksiazka spis[50];
 16.    int i=0,wybor;
 17.    printf("1) Dopisz numer\n2) Wyswietl numery\n3) Zapisz\n0) Wyjdz\n");fflush(stdin);
 18.    while(wybor){
 19.         printf("\nWybierz polecenie: ");fflush(stdin);
 20.         scanf("%d",&wybor);
 21.         switch(wybor){
 22.             case 1: wezDane(spis,i);i++;break;
 23.             case 2: wyswietlDane(spis,i);break;
 24.             case 3: zapiszNaDysku(spis,"ksiazka.txt",i);break;
 25.             case 0: break;
 26.             default: printf("Zla komenda!"); break;
 27.         }
 28.    }
 29. }
 30. void wezDane(ksiazka dane[],int i)
 31. {
 32.     printf("Podaj nazwisko: ");fflush(stdin);
 33.     scanf("%s",dane[i].nazwisko);
 34.     printf("Podaj kierunkowy: ");fflush(stdin);
 35.     scanf("%d",&dane[i].kierunkowy);
 36.     printf("Podaj numer: ");fflush(stdin);
 37.     scanf("%s",dane[i].numer);
 38. }
 39. void wyswietlDane(ksiazka dane[],int max)
 40. {
 41.     int i;
 42.     for(i=0;i<max;i++)
 43.         printf("%d) %15s %2d %9s\n",i+1,dane[i].nazwisko,dane[i].kierunkowy,dane[i].numer);
 44. }
 45. void zapiszNaDysku(ksiazka dane[],char *gdzie,int max)
 46. {
 47.     FILE *fw;
 48.     int i;
 49.     if((fw=fopen(gdzie,"w"))==NULL)printf("Blad otwarcia.");
 50.     else printf("Zapisano.");
 51.     for(i=0;i<max;i++)
 52.         fprintf(fw,"%d) %15s %2d %9s\n",i+1,dane[i].nazwisko,dane[i].kierunkowy,dane[i].numer);
 53.     fclose(fw);
 54. }
 55.