×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: Jun 9, 2016 11:49 AM
Modified: Jun 16, 2016 11:40 AM
Views: 2017
Tags: no tags
 1. #include <stdio.h>
 2.     #include <stdlib.h>
 3.     #include <time.h>
 4.     #include <windows.h>
 5.     #include <string.h>
 6.     #include <stdarg.h>
 7.     #define ROZ 12
 8.     typedef struct wezel{
 9.             int liczba;
 10.             struct wezel* prev;
 11.             struct wezel* next;
 12.             }wezel;
 13.     typedef struct lista{
 14.             struct wezel* glowa;
 15.             struct wezel* ogon;
 16.             }lista;
 17.     void setNull(lista* l);
 18.     wezel* createElement(int data);
 19.     void pushFront(lista *l, wezel* w);
 20.     void pushBack(lista *l, wezel* w);
 21.     void push(lista *l,wezel* w,int pozycja);
 22.     void popFront(lista *l);
 23.     void popBack(lista *l);
 24.     void pop(lista *l, int pozycja);
 25.     void clear(lista *l);
 26.     int size(lista *l);
 27.     int isEmpty(lista *l);
 28.     wezel* Begin(lista *l);
 29.     wezel* End(lista *l);
 30.     int front(lista *l);
 31.     int back(lista *l);
 32.     int at(lista *l,int pozycja);
 33.     void printf_backward(lista *l);
 34.     void printf_forward(lista *l);
 35.  
 36.     void main(int argc,char *argv[])
 37.     {
 38.         lista l;
 39.         wezel *e1,*e2,*e3,*e4;
 40.         menu(&l);
 41.  
 42.     }
 43.     void menu(lista *l){
 44.         printf("1)PushFront\n2)PushBack\n3)Push\n4)PopFront\n5)PopBack\n6)Pop\n7)Zwroc pierwszy\n8)Zwroc ostatni\n9) Wyczysc\n10)Zwroc dany element\n11)Zwroc rozmiar\n12)Czy pusta\n13) Zwroc wskaznik glowy\n14) Zwroc wskaznik ogona\n15)Drukuj od poczatku\n16)Drukuj od konca\nq konczy\n\nWybierz opcje: ");
 45.         int choose;
 46.         wezel*wsk;
 47.         int pozycja,wartosc;
 48.         setNull(&l);
 49.         while(scanf("%d",&choose)==1){
 50.         switch(choose){
 51.                 case 1:
 52.                         printf("Podaj wartosc: ");scanf("%d",&wartosc);
 53.                         wsk=createElement(wartosc);
 54.                         pushFront(&l,wsk);
 55.                         printf("Wartosc zostala dodana pomyslnie!");Sleep(2000);
 56.                         break;
 57.                 case 2: printf("Podaj wartosc: ");
 58.                                 scanf("%d",&wartosc);
 59.                         wsk=createElement(wartosc);
 60.                         pushBack(&l,wsk);
 61.                         printf("Wartosc zostala dodana pomyslnie!");Sleep(2000);
 62.                         break;
 63.                 case 3: printf("Podaj wartosc: ");
 64.                                 scanf("%d",&wartosc);
 65.                                 printf("Podaj pozycje do dodania: ");
 66.                                 scanf("%d",&pozycja);
 67.                         wsk=createElement(wartosc);
 68.                         push(&l,wsk,pozycja);
 69.                         printf("Wartosc zostala dodana pomyslnie na pozycji %d !",pozycja);Sleep(2000);
 70.                         break;
 71.                case 4:  popFront(&l);
 72.                         printf("Pierwsza wartosc zostala usunieta!");Sleep(2000);
 73.                         break;
 74.                case 5:  popBack(&l);
 75.                         printf("Ostatnia wartosc zostala usunieta!");Sleep(2000);
 76.                         break;
 77.                case 6:  printf("Podaj pozycje elementu do usuniecia: ");
 78.                                 scanf("%d",&pozycja);
 79.                                                 pop(&l,pozycja);
 80.                         printf("Element %d zostal usuniety pomyslnie!",pozycja);Sleep(2000);
 81.                         break;
 82.                case 7:  printf("Pierwszy element to: %d",front(&l));Sleep(2000);
 83.                         break;
 84.                 case 8:  printf("Ostatni element to: %d",back(&l));Sleep(2000);
 85.                         break;
 86.             case 9: clear(&l);printf("Wyczysczono wszystkie elementy.");Sleep(2000);break;
 87.             case 10: printf("Podaj indeks: ");fflush(stdin);
 88.                     scanf("%d",&pozycja);
 89.                     printf("Zwrocona wartosc: %d",at(&l,pozycja));
 90.                     Sleep(2000);
 91.                     break;
 92.             case 11: printf("Rozmiar to: %d",size(&l));Sleep(2000);
 93.                     break;
 94.             case 12: printf("1-tak 0-nie: %d",isEmpty(&l));Sleep(2000);break;
 95.             case 13: printf("Wskznik z glowy zwrocony");wsk=Begin(&l);Sleep(2000);break;
 96.             case 14: printf("Wskznik z ogona zwrocony");wsk=end(&l);Sleep(2000);break;
 97.             case 15: printf_forward(&l);getch();break;
 98.             case 16: printf_backward(&l);getch();break;
 99.             default: printf("Niepoprawna komenda.");
 100.  
 101.         }
 102.         system("cls");
 103.         printf("1)PushFront\n2)PushBack\n3)Push\n4)PopFront\n5)PopBack\n6)Pop\n7)Zwroc pierwszy\n8)Zwroc ostatni\n9) Wyczysc\n10)Zwroc dany element\n11)Zwroc rozmiar\n12)Czy pusta\n13) Zwroc wskaznik glowy\n14) Zwroc wskaznik ogona\n15)Drukuj od poczatku\n16)Drukuj od konca\nq konczy\n\nWybierz opcje: ");
 104.    }
 105.     }
 106.     void setNull(lista* l)
 107.     {
 108.             l->glowa=NULL;
 109.             l->ogon=NULL;
 110.     }
 111.     wezel* createElement(int data)
 112.     {
 113.         wezel* el = (wezel*)malloc(sizeof(wezel));
 114.         el->liczba = data;
 115.         el->next = NULL;
 116.         el->prev = NULL;
 117.         return el;
 118.     }
 119.     void pushFront(lista *l, wezel* w)
 120.     {
 121.             if(l->glowa==NULL&&l->ogon==NULL){
 122.                     w->next=NULL;
 123.                     w->prev=NULL;
 124.                     l->glowa=w;
 125.                     l->ogon=w;
 126.             }
 127.             else{
 128.                     w->next=l->glowa;
 129.                     w->prev=NULL;
 130.                     l->glowa->prev=w;
 131.                     l->glowa=w;
 132.                     }
 133.     }
 134.  
 135.     void pushBack(lista *l, wezel* w)
 136.     {
 137.             if(l->glowa==NULL&&l->ogon==NULL){
 138.                     w->next=NULL;
 139.                     w->prev=NULL;
 140.                     l->glowa=w;
 141.                     l->ogon=w;
 142.             }
 143.             else{
 144.                     w->next=NULL;
 145.                     w->prev=l->ogon;
 146.                     l->ogon->next=w;
 147.                     l->ogon=w;
 148.                     }
 149.     }
 150.     void push(lista *l,wezel* w,int pozycja)
 151.     {
 152.             int i;
 153.             wezel* wsk=l->glowa;
 154.             if(pozycja<=0){
 155.                      w->next=l->glowa;
 156.                 w->prev=NULL;
 157.                 l->glowa->prev=w;
 158.                 l->glowa=w;
 159.             }
 160.             else{
 161.                     for(i=0;i<pozycja-1;i++){
 162.                             wsk=wsk->next;
 163.                     }
 164.                     w->next=wsk->next;
 165.                     w->prev=wsk;
 166.                     wsk->next=w;
 167.                     wsk->next->prev=w;
 168.             }
 169.     }
 170.     void popFront(lista *l)
 171.     {
 172.             wezel* temp;
 173.             if((l->glowa==l->ogon)!=NULL){
 174.                     l->ogon=NULL;
 175.                     free(l->glowa);
 176.                     l->glowa=NULL;
 177.             }
 178.             else{
 179.                     temp=l->glowa->next;
 180.                     l->glowa->next->prev=NULL;
 181.                     free(l->glowa);
 182.                     l->glowa=temp;
 183.             }
 184.     }
 185.  
 186.     void popBack(lista *l)
 187.     {
 188.             wezel* temp;
 189.             if((l->glowa==l->ogon)!=NULL){
 190.                     l->ogon=NULL;
 191.                     free(l->glowa);
 192.                     l->glowa=NULL;
 193.             }
 194.             else{
 195.                     temp=l->ogon->prev;
 196.                     temp->next=NULL;
 197.                     free(l->ogon);
 198.                     l->ogon=temp;
 199.             }
 200.     }
 201.  
 202.     void pop(lista *l, int pozycja)
 203.     {
 204.             int i;
 205.             wezel* wsk=l->glowa,*temp;
 206.             if(pozycja<=0){
 207.                     temp=l->glowa->next;
 208.                     l->glowa->next->prev=NULL;
 209.                     free(l->glowa);
 210.                     l->glowa=temp;
 211.             }
 212.             else{
 213.                     for(i=0;i<pozycja;i++){
 214.                             wsk=wsk->next;
 215.                     }
 216.                     wsk->prev->next=wsk->next;
 217.                     wsk->next->prev=wsk->prev;
 218.                     free(wsk);
 219.             }
 220.     }
 221.     void clear(lista *l)
 222.     {
 223.         wezel* wsk=l->glowa,*temp;
 224.         while(wsk)
 225.         {
 226.             temp=wsk;
 227.             wsk=wsk->next;
 228.             free(temp);
 229.         }
 230.  
 231.         l->glowa=NULL;
 232.     }
 233.     int size(lista *l){
 234.             int i=0;
 235.             wezel* wsk=l->glowa;
 236.             while(wsk){
 237.                     i++;
 238.                     wsk=wsk->next;
 239.             }return i;
 240.     }
 241.     int isEmpty(lista *l){
 242.             if((l->glowa==NULL&&l->ogon==NULL))return 1;
 243.             else return 0;
 244.     }
 245. wezel* End(lista *l)
 246.     {
 247.         return l->ogon;
 248.     }
 249. wezel* Begin(lista *l)
 250.     {
 251.         return l->glowa;
 252.     }
 253. int front(lista *l)
 254.     {
 255.         return l->glowa->liczba;
 256.     }
 257. int back(lista *l)
 258.     {
 259.         return l->ogon->liczba;
 260.     }
 261. int at(lista *l,int pozycja)
 262.     {
 263.         int i;
 264.         wezel *wsk=l->glowa;
 265.         for(i=0;i<pozycja;i++)
 266.         {
 267.             wsk=wsk->next;
 268.         }
 269.  
 270.         return wsk->liczba;
 271.     }
 272. void printf_forward(lista *l)
 273.     {
 274.             wezel* wsk=l->glowa;
 275.             while(wsk){
 276.                     printf("%d\t",wsk->liczba);
 277.                     wsk=wsk->next;
 278.             }
 279.     }
 280. void printf_backward(lista *l)
 281.     {
 282.             wezel* wsk=l->ogon;
 283.             while(wsk){
 284.                     printf("%d\t",wsk->liczba);
 285.                     wsk=wsk->prev;
 286.             }
 287.     }
 288.